Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :


Verslag van         : Overleg voorbereiding bestemmingsplan met dorpsraad Abbenes

Vergaderdatum : 27 januari 2015

  

Aanwezig            : Dorpraad, ± 15 bewoners, gebiedsmanager Hannie van den Bosch,
                                beleidsadviseur Carien Blankestijn 


Door C. Blankestijn wordt kort uitgelegd dat een bestemmingsplan dient om het gebruik  van gronden en de mogelijkheden voor bebouwing vast te leggen. Veranderingen in situaties dienen te voldoen aan het geldende bestemmingsplan. Het is dus zaak om bij het maken van een nieuw bestemmingsplan vooruit te bezien wat er voor de toekomst wenselijk is. Dat laatste dient wel te passen binnen het geldend beleid. 

De gemeente wil hierover in een vroeg stadium on overleg met de betreffende dorpsraad of wijkvereniging. In Abbenes valt dit eerste overleg toevallig samen met de jaarvergadering, waardoor ook de belangstellenden van die vergadering mee kunnen luisteren en praten.


Bij het maken van een bestemmingsplan wordt gekeken naar de bestaande situatie, waarbij ook een stukje historie wordt meegenomen, naar geldend beleid op verschillende onderdelen, naar knelpunten, naar de verschillende belangen in een gebeid en naar wensen voor de toekomst.

Een bestemmingsplan is van belang om mogelijkheden voor grote ontwikkelingen vast te leggen, maar ook om mogelijkheden voor kleine veranderingen zoals aanpassingen aan de woning of gebruik van een bedrijfspand vast te leggen. Een bestemmingsplan regelt de dingen niet tot in detail. Voor verkeersmaatregelen bijvoorbeeld is de verkeerswetgeving en de inrichting van de openbare buitenruimte (groeninrichting, straatmeubilair) gebeurd in overleg.

De gemeente een Plan van Aanpak opgesteld, waarin een eerste beschrijving is gegeven van de zaken voor Abbenes van belang zijn en waarmee een opstap wordt gemaakt naar het op te stellen bestemmingsplan voor het dorp.  

    

Abbenes heeft een specifiek historie. Het ligt geheel op ‘oud land’ midden in de polder aan de knik in de Hoofdvaart. J.P Heije heeft als grondbezitter en stimulator van voorzieningen een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Abbenes.

Naar de toekomst gekeken zijn er op voorhand geen ontwikkelingen voorzien. De wens voor woningbouw is duidelijk, echter ook duidelijk is dat regelingen rondom vliegverkeerslawaai woningbouw in Abbenes nagenoeg onmogelijk maken. Alleen voor kleine locaties van een paar woningen of een functieverandering bijvoorbeeld bij vertrek van een bedrijf, biedt het rijksbeleid openingen, maar daar zijn op voorhand geen garanties over te geven. Daar waar iets mogelijk lijkt, zal de gemeente bij het maken van het bestemmingsplan nagaan of het kans van slagen heeft. Het is duidelijk dat voor het voorzien van woningen voor eigen bewoners of oud-Abbenessers niet alleen de beschikbaarheid van een woning maar ook mogelijkheid voor huur, belangstelling van buitenaf c.s. een rol spelen. Dat kan een bestemmingsplan echter niet regelen.

 

Grootste belang dat speelt bij het maken van het bestemmingsplan is de leefbaarheid zoveel mogelijk te ondersteunen of nieuwe kansen te bieden, met name door gemeenschappelijke voorzieningen ruimte te geven voor verschillende soorten van gebruik. Dat geldt vooral voor de school, het evenemententerrein, het dorpshuis. In de school staan een paar lokalen leeg, waarvoor een passende invulling wordt gezocht. Bij het bezoek onlangs van het college van Burgemeester en wethouders aan Abbenes is door het college aangegeven dat het dorp zelf met ideeën en initiatieven hiervoor kan komen. 

 

Door aanwezigen worden enkele dingen aangedragen, met name extra ontsluitingsmogelijkheid Tonnenkamp en plekken voor woningbouw.

Verzocht wordt om als iemand een boodschap heeft voor de gemeente om mee te nemen bij het maken van het bestemmingsplan, dit via de dorpsraad te melden. Die kan dit bij de gemeente aanbrengen en in een volgend stadium zal de gemeente weer overleg hebben met de dorpsraad of het gebiedsteam over een eerste versie van het bestemmingsplan.

 

Er wordt een korte uitleg van het proces van het maken en uiteindelijk definitief vaststellen van het bestemmingsplan en de juridische procedure die daarbij hoort om de mogelijkheid te geven bezwaren kenbaar te maken.[1]

 

Vervolgens wordt de bijeenkomst gesloten en krijgen de aanwezigen de gelegenheid kaarten en ondergronden van Abbenes te bekijken en nadere vragen te stellen.

    

[1] Een document met uitleg van het proces en de procedure is bijgevoegd. KLIK HIER !!!


Tekening bestemmingsplan
Kijken hoe Abbenes er in de toekomst eruit ziet...


Mooie luchtfoto van Abbenes

Opbellen
E-mail
Info