Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Het ontwerp bestemmingsplan Ringvaart vanaf 23 september 6 weken ter inzage

Zoals wellicht bekend, is de gemeente Haarlemmermeer al geruime tijd bezig met de bestemming van de Ringvaart. Hiervoor zijn met de aangrenzende plaatsen en buurtschappen gesprekken gevoerd, wensen geïnventariseerd etc. Nu is er dus een ontwerp bestemmingsplan gemaakt, dat op het gemeentehuis te Hoofddorp ter inzage ligt voor een periode van zes weken. Zie onderstaand de tekst die de gemeente stuurde (wat die postcode daar halverwege doet, is ons niet duidelijk).Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ringvaart’
(artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringvaart’ met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbringvaart-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het water van de ringvaart, voor zover die binnen Haarlemmermeers grondgebied ligt.
Het plan heeft tot doel de landschappelijke waarde van de ringvaart te behouden en de recreatieve mogelijkheden te benutten door een nadere regeling te geven voor de bouw van bouwwerken in het water (steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen), in aanvulling op geldende planologische regelingen.
Steigers en aanmeervoorzieningen worden in dorpen en bij aaneengesloten lintbebouwing langs de ringdijk in omvang en situering gereguleerd.
Daarbuiten worden alleen steigers voor recreatiedoeleinden en voor passanten en speciale voorzieningen (botenverhuur, camping, scouting) mogelijk gemaakt.

Postcode: 2132 TZ

Inzien
Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van de bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.
De terinzageligging begint op 23 september 2016 en duurt zes weken.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.
Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).
Digitaal kan dat met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen, waarheen u verwezen wordt op deze webpagina van een externe website. Die verwijzing staat ook op de website van gemeente Haarlemmermeer, en wel op de webpagina waar u de planstukken van het betreffende ontwerpbestemmingsplan kunt raadplegen.

Hoofddorp, 22 september 2016


Opbellen
E-mail
Info