Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

Bericht van de gemeente:  energietoeslag voor mensen met uitkering bijzondere bijstand of inkomensvoorziening

De dorpsraad ontvingen van de gemeente het volgende bericht:

Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen hebben op 1 januari automatisch de energietoeslag gekregen (800 euro). Ook inwoners die elke maand bijzondere bijstand van de gemeente ontvangen of een aanvullende inkomensvoorziening ouderen van de Sociale Verzekeringsbank krijgen, hebben de energietoeslag automatisch ontvangen (maar dan in juni).

Mensen met een laag inkomen of weinig geld (die de energietoeslag niet automatisch hebben ontvangen) kunnen zelf een aanvraag indienen via https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/energietoeslag Hier staan ook de voorwaarden waaraan men moet voldoen.

Het kabinet heeft aangekondigd dat er dit jaar nog 500 euro extra energietoeslag komt voor mensen met een laag inkomen. De info hierover is op bovengenoemde website gepubliceerd.

Hierbij nog wat handige bespaartips van het Energieloket Haarlemmermeer: https://energielokethaarlemmermeer.nl/gratis-bespaartips/

Onze dorpsbewoner Jaap Vroegop is coach bij het energieloket van de gemeente en biedt hulp bij het besparen van energie.


Korte samenvatting van de gespreksonderwerpen op de openbare dorpsraadsvergadering d.d. 30 januari 2020

Allereerst werd er een presentatie gegeven door een vertegenwoordiger van de Participatieraad Haarlemmermeer. Deze raad doet onderzoek en brengt advies uit aan het college. Op dit moment zijn zij bezig met het thema 'eenzaamheid'. Dorpsraden kunnen ook thema's of problemen aandragen. Wilt u meer weten over de Participatieraad, klik dan hier. De presentator was aangenaam verrast door het aantal bezoekers, een pluim voor Abbenes!

Deze avond waren er ook drie leden van het Repair Café aanwezig, die uitleg kwamen geven over hoe het Repair Café te werk gaat. Op 12 maart 2020 doet het Repair Café Abbenes aan. Tegen die tijd zal en nadere informatie worden gegeven over welke goederen er aangeboden kunnen worden en hoe e.e.a. werkt.

Verder kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Duinpolderweg/Poelweg, tracé Lisse - A44

Wethouder Marja Ruigrok lichtte toe dat de besluitvorming over de Duinpolderweg nog onduidelijk is, aangezien na de verkiezingen van de Provinciale Staten de nieuwe leden een andere kijk op het ontwerp Duinpolderweg hebben. De dorpsraad van Abbenes heeft reeds in 2018 een zienswijze tegen het ontwerp van de Duinpolder- of Poelweg ingediend, daar zij grote problemen voorziet bij aansluiting op de A44, die nu al dagelijks vast staat. Niet alleen het verkeer uit Lisse, Sassenheim en Noordwijkerhout zal via deze weg naar de A44 rijden, maar ook uit Lisserbroek (+3000 woningen) en uit Getsewoud West (+6000 woningen).  In het ontwerp gaat men er zelfs van uit dat de op- en afritten van de A44 volstaan voor deze toestroom van verkeer, terwijl de weg niet eens direkt op het kruispunt kan worden aangesloten vanwege de piekberging. Wethouder Ruigrok heeft al in een brief laten weten dat dit tracé van de Duinpolderweg doorgaat. Over enkele weken neemt Provinciale Staten hier een beslissing over.

Hoofdweg Westzijde

De snelheid op de Hoofdweg Westzijde blijft een doorn in het oog. Smileys helpen een paar weken, maar daarna niet meer. Via een telslang die er 2 weken heeft geleden, is gebleken dat 93% van de auto's te hard rijdt en dat er zelfs overdag met 70 km door het dorp wordt gereden. Ook de kruising met het Langerak blijft gevaarlijk. Voorgesteld werd om in het noorden van het dorp eenzelfde drempel neer te leggen als in het zuiden, zodat in ieder geval voor de kruising met het Langerak de snelheid wordt teruggebracht. De gemeente gaat hiernaar kijken.

Openbaar vervoer

Over het openbaar vervoer zijn veel klachten. Soms gaat het goed, maar ook vaak niet. Wethouder Ruigrok zegde toe hier met het vervoersbedrijf over in gesprek te gaan. Ook heeft zij de aanbeveling van de dorpsraad overgenomen om ook een halte nabij het winkelcentrum aan te doen.

Dorpshuis

Sinds 1 oktober 2019 is Erica van den Berg beheerster van Het Praatpunt en dat is naar tevredenheid van zowel het bestuur van het dorpshuis als van Erica zelf. Zij heeft veel nieuwe activiteiten gepland, decoraties aangebracht en heeft er veel zin in. Dorpshuis Het Praatpunt valt niet onder Maatvast en probeert zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Woningbouw Abbenes

Er is niet bekend wanneer de nieuwbouw aan de Dr. Heijelaan gaat beginnen en of deze bouw ook last heeft van de stikstofproblematiek.

Piekberging

De aanleg van de piekberging is in de aanbestedingsfase, men verwacht eind 2020 te beginnen met de aanleg en deze moet dan in 2021 klaar zijn.

Bij de rondvraag kwamen de volgende vragen aan de orde:

Schoolplein

Op het schoolplein heeft de gemeente een boom gerooid, maar vervolgens hier niets meer aan gedaan. Er ligt een hoop grond en een stapel tegels. In donker als de gymzaal wordt gebruikt val gevaarlijk en het nodigt uit tot vandalisme. En de kinderen voetballen op dit gedeelte, wat nu niet meer gaat en ze worden ook vies. De gebiedsbeheerder van de gemeente gaf aan dat ze de boom hebben gerooid, maar dat het opruimen voor verantwoording van de school is. Dat bevreemdt, want het plein is na schooltijd ook toegankelijk.

Rattenoverlast

In de Maria Margaretalaan hebben de bewoners al enkele jaren last van een rattenplaag. De gemeente wijst naar de huiseigenaren dat zij hun riolering moeten vervangen. Velen hebben dat al gedaan, maar als er maar één huis tussen zit waar dat niet is gebeurd, heeft dat geen effect. Wat nu het geval is bij een huis van Ymeren, maar die zegt geen gebreken aan de riolering te constateren. Het is zo erg dat de ratten ook in huis komen, zelfs over de aanrecht lopen. Een gevaar voor de volksgezondheid!

De bewoners vermoeden echter ook dat de riolering in de straat niet meer in orde is, gezien de vaak voorkomende zinkholes, die dan door de gemeente niet structureel worden hersteld. De gemeente heeft daar geen melding over ontvangen en verwijst de bewoners, tot hun ongenoegen, naar het deel van de riolering dat bij de huizen hoort. Inmiddels heeft de gebiedsmanager echter wel contact opgenomen met de Meerlanden hieromtrent.

Wilt u hier meer over lezen: zie het artikel in HC Nieuws


Jaarvergadering Dorpsraad d.d. 16 mei 2019

Voor de notulen van deze vergadering, klik hier

Openbare vergadering Dorpsraad d.d. 24 januari 2019

Voor de notulen van deze vergadering, klik hier


Schouw Abbenes d.d. 22 februari 2018

Onderstaand een korte samenvatting van de schouw door de gemeente Haarlemmermeer:

 • Kruispunt Dr Heijelaan/Hoofdweg (onoverzichtelijk, 2 parkeerplaatsen te laten vervallen?)            Het parkeervak voldoet aan de norm van 5 meter uit de hoek van de weg. Maar gezien de onoverzichtelijkheid gaat de gemeente toch de suggestie van de dorpsraad bekijken het eerste parkeervak te laten vervallen en de bewoners een parkeerplek op eigen terrein toe te staan.
 • Parkeren op stoep aan Greveling                                                                                                                    Hier gaat de gemeente onderzoek naar doen in de avonduren en weekenden en op grond daarvan wordt beslist of er een bord komt dat met 2 wielen op de stoep parkeren is toegestaan.                                                                                                                 
 • Parkeren inKalverlaantje                                                                                                                                  In het Kalverlaantje staan de auto's in de parkeervakken met 2 wielen op de stoep. Hier zal terughoudend opgetreden worden, oftwel: er zullen geen bekeuringen worden uitgedeeld. Om daar een wandelzone te maken en de stoepen helemaal te laten verdwijnen, is te duur.
 • Parkeren Dr.Heijelaan                                                                                                                                       Gemeente constateerde dat het aan het einde van de Dr. Heijelaan inderdaad erg smal is, ook hier staat men op de stoep geparkeerd. Daar wordt nog nader naar gekeken.
 • Speeltuin Greveling (halverwege loopbruggetje zit een ketting los)                                                   Dit moet worden gemeld via de site of app van de gemeente.
 • Kruispunt Hoofdweg /Langerak                                                                                                                      Het bord met 'rechts voorrang' is verdwenen en zal weer worden teruggeplaatst.
 • Oversteekplaats Hoofdweg bij Langerak: verbeteren verlichting                                              Verlichting blijft vaak branden, ook nu al 2 dagen. In Hoofddorp geeft de zebraverlichting geen problemen. Wellicht is een mechanisch knop een oplossing: mensen moeten zelf drukken voor het oversteken. Wordt naar gekeken.
 • Snelheid Hoofdweg Westzijde  De snelheid blijft 30 kilometer.                                                    Voorstel om de maximum snelheid naar 50 kilometer te verhogen, kruising Hoofdweg/Langerak weer een voorrangskruising te maken en handhavend op te treden, werd niet door de gemeente onderschreven.
 • Voortuinenbeleid wooncorporatie Ymere  Is inderdaad een zaak voor Ymere.
 • Vegen plein dorpshuis    Kan op aanvraag beheerster.
 • Speeltuin aan Maria Margaretalaan                                                                                                           Op het verzoek van de dorpsraad of dit pleintje met slechts 3 speeltoestellen (wat kost dat nou?? Gemeente dacht wel € 10.000 voor nieuwe toestellen) toch niet opengehouden kan worden. Eventueel met '2de hands' speeltoestellen uit het depot. M.b.t. het aanbod van omwonenden om zelf wat onderhoud te plegen: gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, dus dat zou dan alleen uit bijv. schilderwerk kunnen bestaan. Gemeente gaat kijken of er nog een oplossing voor dit pleintje is.
 • Parkeerterrein bij begraafplaats.                                                                                                     Gemeente gaat daar geen parkeerplaatsen voor de begraafplaats faciliteren. Wellicht dat grasstenen nog een optie is, wordt nog bekeken.
 • Wateroverlast Langerak 22 en 24 en De Regtstraat.                                                                    Is een zaak van de grondeigenaren, er loopt geen pad van de gemeente achter langs. De gemeente heeft wel een ontvangplicht. Bewoners e/o eigenaren kunnen wel vragen een afvoer op de gemeenteput aan te mogen sluiten.
 • Snoeien van de platanen bij het dorpshuis. Leek de aanwezigen (nog) niet nodig.
 • Bestrating stoep begin Heijelaan en overhangende beplanting stoep.                                   Inderdaad werd daar een afwijking van meer dan 3 cm geconstateerd, wat de norm is voor het aanpassen van het tegelwerk. Ook dit kan gemeld worden via de site van de gemeente, gaat in vele gevallen veel sneller. Zeker als er losliggende stoeptegels zijn, wat een gevaar voor de voetgangers betekent, moet dit z.s.m. via de site worden gemeld.
 • Slechte staat toegangsweg sportvelden.                                                                                                   Dat constateerde de gemeentedelegatie eveneens. Helaas staat de toegang tot een sportveld budgettair ergens onderaan, wordt derhalve voorlopig nog niet opgeknapt.
 • Tegelwerk voetpad van Voorstlaan-tennisvelden. Daar was men van op de hoogte en staat al op de lijst.
 • Eikenbomen Sophialaan veroorzaken door vallende eikels deukjes in auto's en geven kleverig vocht af.                                                                                                                                                           De gemeente heeft een nota 'Overlast bomen' en daar staat in dat bomen niet worden gekapt of gerooid omdat ze overlast geven. Om het kort door de bocht te zeggen: het is een eigen keus de auto daar te parkeren, ook al gaven wij aan dat de parkeervakken al overvol zijn.
 • Snelheid Langerak                                                                                                                                         Er worden geen herhalingsborden van 30km geplaatst, dat is gemeentebeleid. Toen wij er onderweg toch een paar tegen kwamen in o.a. de Van Tolstraat, was de verkeersdeskundige gelukkig al naar een andere afspraak. 
 • Andere zaken dienen via de website of app te worden gemeld.


25 januari 2018 :

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werd tijdens de rondvraag door een van de inwoners van Abbenes gevraagd waarom de asfaltlaag op het Langerak zo afwijkt van de rest van de straten in de wijk. Moet er nog iets aan gedaan worden was de vraag ??

Reactie van de gemeente Haarlemmermeer hierop :

Geachte dorpsraad, even naar aanleiding van een vraag over verschillende soorten asfalt in Langerak en de omgeving van Tonnekamp.

Dat klopt en het zit als volgt:

*   In Langerak is een nieuw soort slijtlaag aangebracht, duurzamer dan voorheen en ook iets anders van uiterlijk als vroeger. De onderlaag was nog zo goed dat dit voldoende was om de levensduur voor een aantal jaren te verlengen

*   In de andere straten was het asfalt zo slecht geworden dat daar een laag asfalt van ongeveer 4 cm is verwijderd en vervangen door een nieuwe laag, waardoor ook deze straten er voorlopig weer tegen kunnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 januari 2018:

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werden een groot aantal belangrijke items besproken. We willen enkele items hieruit lichten :

1: Tijdens de vergadering informeerde een inwoner de dorpsraad dat ze al een aantal klachten had gestuurd naar Connexxion over het gebruik van de nieuwe regeling openbaar vervoer service van AML Flex. Drie e-mails waren al gestuurd met klachten. De dorpsraad heeft haar verzocht om de e-mails ook naar de dorpsraad te sturen zodat de dorpsraad ook op de hoogte is van deze problemen. Stuurt u klachten naar Connexxion wilt u dan ook een copy van deze email sturen naar dorpsraad@abbenes.net ? Heeft u andere berichten over deze service van AML Flex, wilt u dit ook aan de dorpsraad kenbaar maken ?

2. In het voorjaar zal er een schouw plaats vinden in Abbenes door de gemeente. De dorpsraad heeft al een aantal punten op papier waarnaar gekeken moet gaan worden, maar misschien heeft u ook bepaalde wensen waarnaar gekeken zou moeten worden... Heeft u een item voor de schouw laat het de dorpsraad weten via e-mail : dorpsraad@abbenes.net

3. Als u bepaalde punten heeft die u voor de schouw heeft maar eigenlijk niet zo lang kunnen wachten met bijvoorbeeld los liggende tegels, kapotte straatverlichting, enz. dan heeft de gemeente daar een speciale website voor maar er is ook een handige app zodat u direct een bericht kunt sturen. Deze app kunt u downloaden in de app store en vind u onder de naam Buiten Beter. Zeker de moeite waard om deze te downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Opbellen
E-mail
Info