Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Notulen openbare vergadering Stichting Dorpsraad Abbenes van 24 januari 2019


1.             Opening

 

De voorzitter Bas van Eerden opent om 20:00 uur de vergadering en houdt een kort voorstelrondje. De agenda wordt door de vergadering vastgesteld.

 

2.             Notulen jaarvergadering Dorpsraad d.d. 24 mei 2018

 

Adriaan Philipse geeft aan dat onder de mededelingen vergeten is te vermelden dat de Hobbyclub een gift heeft ontvangen van de Huurdersvereniging.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

 

3.             Mededelingen van het bestuur

 

Duinpolderweg

De dorpsraad voorziet een groot probleem bij de aansluiting van het zuidelijk tracé van de Duinpolderweg op de A44 bij afrit 2. Dit zal niet alleen voor Abbenes maar voor de hele zuidpunt van de Haarlemmermeer nadelige gevolgen hebben voor het verkeer, de afrit is namelijk nu al een knelpunt, maar ook omdat er geen rekening is gehouden met de verkeersstroom uit Lisserbroek na aanleg van de aansluiting op de Duinpolderweg. De dorpsraad heeft al diverse acties ondernomen, onder andere het indienen van een zienswijze en schriftelijke reactie, die ook onder de aandacht is gebracht van alle fracties en Rijnland.

De gemeenteraad heeft medio januari 2019 een brief gestuurd aan de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, waarin hun zienswijze wordt toegelicht en waarin ze duidelijkheid vragen naar bewoners toe.

Henk van Steenis (HAP) licht toe dat het stuk wat van belang is voor Abbenes de Poelweg is, de aansluiting tussen de N208 en de A44. Er gaat nu een project-MER gemaakt worden voor de Poelweg, er zijn nog diverse opties voor het tracé en de definitieve ligging wordt nog bepaald. Hierop is nog een beroepsmogelijkheid. Het is de bedoeling dat de project-MER in samenspraak met de dorpsraden wordt opgepakt.

Vervolgens komt er een provinciaal inpassingsplan / bestemmingsplan waarop ook weer een mogelijkheid bestaat voor het indienen van zienswijzen.

Gebiedsmanager Jos Bontekoe zal een afspraak regelen met vertegenwoordigers namens provincie Noord-Holland en Zuid-Holland met de dorpsraad. Ook andere dorpsraden zijn hierbij welkom.

Bewoners rondom de Poelweg hebben een platform opgericht. Het bestuur van de dorpsraad zal ook hiermee contact opnemen.

 

Handhaven 30 km zone

Naar aanleiding van een incident in de Maria Margaretalaan is de 30km zone opnieuw onder de aandacht gebracht. Een van de ideeën is om stickers met 30 km op lantaarnpalen te plakken. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland zou echter blijken dat wanneer de stickers niet permanent in het zicht zijn dit meer effect zou hebben. Bijvoorbeeld door het plakken van stickers op vuilniscontainers, die wekelijks buiten worden gezet.

 

Piekberging

Rijnland heeft een technisch adviesbureau aangetrokken, Aveco de Bondt. Dit bureau gaat de uitvraag voor de aannemer begeleiden. In de uitvraag legt Rijnland een basisset met eisen neer, waar de aannemer contractueel aan moet voldoen. Met de klankbordgroep zijn de wensen vanuit de klankbordgroep ten aanzien van de eisen waaraan de aannemer moet voldoen besproken. Deze wensen zijn ondergebracht in een aantal aandachtsgebieden, waaronder communicatie, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Aveco de Bondt gaat de contractstukken opstellen waarin de door de klankborgroep genoemde punten worden meegenomen. Na de gunning zal de aannemer zijn plan en tekeningen in een informatieavond aan de klankbordgroep toelichten.

 

Gebiedsindeling

Vanwege uitbreiding van de gemeente Haarlemmermeer is de gebiedsindeling aangepast. Er is nu een splitsing gemaakt in Haarlemmermeer-West en Haarlemmermeer- Zuidoost, waarin Abbenes is ondergebracht. De dorpsraad is het niet helemaal eens met de indeling in Zuidoost, aangezien zaken als de piekberging, de aanleg van de Duinpolderweg traject zuid, de huizenbouw in Lisserbroek en de daarmee samenhangende verkeersstromen overleg vergen met gebied Haarlemmermeer-West en dan is het handig als daar dezelfde gebiedsmanager zit. Dit heeft de dorpsraad aangekaart met de gebiedsmanager en zijn manager.

Jos Bontekoe geeft aan dat Haarlemmermeer-Zuid te groot was geworden en daarom is gesplitst in West en Oost, maar dat dit puur vanuit een organisatorisch oogpunt is. Dit zou voor Abbenes geen verschil moeten maken.

Een ander belangrijk punt voor de dorpsraad is dat voor het waarborgen van de leefbaarheid van het dorp woningbouw noodzakelijk is, en dit is meer een speerpunt voor West. Fien Eveleens, die zelf in Rijsenhout woont, stelt voor om contact op te nemen met Rijsenhout, want daar is net het groene licht gegeven voor woningbouw, onder de rook van Schiphol.

 

Dorpshuis

Er zou een gerucht rondgaan over de sluiting van het dorpshuis. Dit is niet aan de orde. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente over het gebruik van het maatschappelijk vastgoed, de uitkomst hiervan is dat het maatschappelijk vastgoed in Abbenes, te weten de school, de sportkantine en het dorpshuis blijven bestaan. Het bestuur van het dorpshuis is geconfronteerd met btw-heffing over de personeelskosten, waarvoor de gemeente compensatie heeft geboden die in drie jaar wordt afgebouwd. Het bestuur bekijkt het financiële plaatje en zoekt naar mogelijke oplossingen. In verband hiermee zijn onlangs een aantal consumptieprijzen aangepast.

 

Afstemming activiteiten 2019

De dorpsraadleden melden de diverse geplande activiteiten voor 2019, deze staan inmiddels allemaal in de agenda op de website.

 

4.             Mededelingen van de dorpsraadleden

 

Adriaan Philipse meldt dat de Hobbyclub nu zo’n 20 kinderen heeft, met een nieuwe leider met goede ideeën. Subsidie en andere ideeën zijn altijd welkom.

 

Bart van’t Riet geeft aan dat het J.P. Heijefonds een gift heeft gehad van de familie van J.P. Heije.

De Oranje Evenementenvereniging bedankt de dorpsraad voor de gulle giften van afgelopen jaar.

De school en kinderopvang zijn bezig met de buitenruimte, waar een eet & struintuin wordt aangelegd.

Het comité voor het 150-jarig bestaan van de kerk bedankt de dorpsraad voor de donatie.

 

5.             Ingekomen en uitgaande stukken

Er wordt een overzicht van de ingekomen en uitgaande stukken gegeven.

Naar aanleiding daarvan komt AML Flex ter sprake. De dorpsraad van Rijsenhout had bij de dorpsraad van Abbenes geïnformeerd naar de ervaringen in Abbenes en er spelen vergelijkbare issues. De gemeenteraad zit er bovenop, maar het is moeilijk om hier iets aan te doen aangezien dit onder de vervoersregio valt. Er zou wel nog een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden.

Daarnaast wordt aangegeven dat er nog een andere vorm van openbaar vervoer is en dat is MeerOV. Dit zijn busjes van Regiorijder die rijden op afroep. Ook hier zitten haken en ogen aan en er wordt geadviseerd om bij het gebruik hiervan stressbestendig te zijn. Er moet contant worden afgerekend, en de rit moet een uur van tevoren worden aangevraagd. Daarentegen zijn de openingstijden een stuk langer dan van AML Flex en wordt ook in het weekend gereden (meer informatie staat inmiddels op de website).

 

Naar aanleiding van een bericht van Meerwaarde wordt gevraagd of er een verminderde inzet is voor het jongerenwerk, daar kan ter vergadering niet echt een antwoord op worden gegeven.

 

6.             Rondvraag

 

Naar aanleiding van de net gevallen sneeuw wordt het strooibeleid ter discussie gesteld. Leo Verhaar geeft aan dat het niet strooien in Abbenes (30km zones vallen niet meer in het strooibeleid) tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Bij de school dient wel te worden gestrooid, echter de ingang is verplaatst naar de andere kant en daar is niet gestrooid.

 

Marcel Leek geeft aan dat de groenvoorziening door een andere aannemer wordt gedaan, maar dat er verder niets verandert, de opzichter is nog steeds dezelfde.

 

John van den Berg brengt nogmaals het speelpleintje aan de Maria Margaretalaan onder de aandacht. Er staan slechts 2 toestellen en het moet toch mogelijk zijn om dit speelpleintje te behouden voor de kleinste kinderen. De oversteek naar de speeltuin achter de Sofialaan is voor kleine kinderen te gevaarlijk, bovendien zijn de toestellen daar gericht op wat oudere kinderen. Vanuit het gebiedsmanagement zal in de bevolkingsadministratie checken hoeveel kinderen in de MM-laan wonen.

 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

Opbellen
E-mail
Info