Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Notulen openbare vergadering Stichting Dorpsraad Abbenes van 16 mei 2019

Afwezig met berichtgeving: Daniëlle van der Horst (secretaris Dorpsraad), Tinie Elshout, Nick Nijman (collega van dhr. N. Kortekaas bij MeerWaarde), Maria Roodenburg (fractie-assistent GroenLinks), Trudie van ‘t Hull-Bettink (raadslid VVD).

1.             Opening

De voorzitter Bas van Eerden opent om 20:00 uur de vergadering en houdt een kort voorstelrondje. De agenda wordt door de vergadering vastgesteld.

2.             Notulen jaarvergadering Dorpsraad d.d. 24 januari 2019

T.a.v. punt 2: Adriaan Philipse geeft aan dat de ontvangen gift van de Huurdersvereniging niet voor de Hobbyclub was, maar was bestemd voor de aanschaf van insectenhotels bij de basisschool.

T.a.v. punt 4: Adriënne van Beinum (IKC De Lente) geeft aan dat de buitenruimte van de school een leertuin betreft, dus een verlengde van het schoollokaal (geen eet- en struintuin).

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

3.             Samenstelling van het bestuur

De voorzitter deelt mee dat zich een nieuw algemeen bestuurslid heeft gemeld. Nadat gevraagd is naar eventuele bezwaren of opmerkingen treedt Marlise Hof officieel toe tot het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad en de Stichting Dorpshuis Abbenes.

4.             Mededelingen van het bestuur

Duinpolderweg/Poelweg

Het bestuur maakt duidelijk dat er wat betreft het tracé een plan ligt, maar dat er in principe nog niets vaststaat. Wel is het bestuur doorlopend in gesprek met de diverse betrokken instanties en personen. Zo is er onlangs een gesprek geweest met de nieuwe wethouder, Marja Ruigrok, en een beleidsmedewerker verkeer van de gemeente. De wethouder zit in een bestuurlijk overleg met de provincies, vervoersregio, gemeente Lisse en gemeente Hillegom aangaande de Poelweg, het meest zuidelijke tracé van de Duinpolderweg.

Henk van Steenis (HAP)legt uit. De provincie Noord-Holland fungeert als projectleider. Op dit moment loopt een aanbesteding om een adviesbureau te selecteren die de drie trajecten gaat begeleiden. De uitkomst zou eind juni bekend moeten zijn. Na de zomer wordt het vervolgproces bekend gemaakt en waarschijnlijk wordt eind dit jaar met bewoners gesproken. In 2020 wordt een MER (Milieu Effect Reportage) opgesteld en vervolgens een plan waar de wegen geprojecteerd moeten worden. De Provincies nemen de beslissingen, maar de colleges moeten nog samengesteld n.a.v. de verkiezingen, de beslissingen zijn afhankelijk van de politiek in de provincies Noord- en Zuid Holland.

Het bestuur is tegen aansluiting van het zuidelijke tracé van de Duinpolderweg op afslag 2 (Abbenes / Kaag(dorp)), enerzijds omdat afslag 2 en de locatie ter plekke niet geschikt zijn voor zoveel extra verkeer en anderzijds omdat de capaciteit van de A44 niet is berekend op dit extra verkeer. Ook een bezwaarpunt: Abbenes komt ingeklemd te liggen tussen allerlei verkeerswegen.

Henk Weusthof uit zijn zorgen over het dichtslibben van Abbenes, de geluidsoverlast van auto- en vliegverkeer en de risico’s van luchtvervuiling. Abbenes wordt volledig ingesloten. Het bestuur deelt die zorgen.

In aansluiting hierop wordt het bestuur erop attent gemaakt dat er vaak te hard wordt gereden op de Hoofdweg Westzijde, ter hoogte van het Kalverlaantje, waar een 30km zone geldt. Het blijkt lastig om hier maatregelen voor te treffen. Marcel Leek (gebiedsbeheer gemeente) geeft aan dat de Hoofdweg voldoet aan de vastgestelde norm ‘duurzaam veilig’ en aan de inrichtingseisen hieromtrent. Smiley’s zijn geplaatst, het verkeersgebruik is een eigen verantwoordelijkheid.

Dorpshuis

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Abbenes heeft nog geen besluit genomen wat betreft de manier waarop het dorpshuis in de (nabije) toekomst beheerd zal gaan worden. Om tot een goede afweging te komen heeft het bestuur meer informatie van de gemeente en Stichting Maatvast nodig en is daarover nog steeds in overleg. Vast staat dat de huidige beheerder, Tinie Elshout, na de zomer met pensioen gaat. Ook dient er een huurovereenkomst voor het gebouw (eigendom van de gemeente) te worden opgesteld. Daarover vindt ook steeds overleg plaats. Over de mate van samenwerking met Maatvast bestaat dus nog geen duidelijkheid, maar duidelijk is wel dat het dorpshuis in de toekomst gewoon blijft bestaan.

 

5.           Mededelingen van de dorpsraadleden

·        Bart van ’t Riet geeft aan dat het J.P. Heijefonds een gift heeft gehad van de familie van J.P. Heije als bijdrage aan de jaarlijkse herdenking. Marcel Leek meldt dat het Heijegraf sinds 2010 is aangemerkt als een van de pareltjes is in de Haarlemmermeer.

·        Namens de Oranje Evenementen Vereniging bedankt Erica van den Berg het bestuur voor de gulle giften van het afgelopen jaar.

·        T. Bootsman: De kerkenraad heeft i.v.m. het 150-jarig bestaan van de kerk een jaar vol activiteiten achter de rug. Alle activiteiten zijn als succesvol ervaren, waaraan veel mensen uit het dorp hebben deelgenomen . Zo succesvol dat wordt nagedacht om van enkele evenementen een jaarlijks gebeuren te maken (evt. op een wat kleinere schaal).

·        Adriënne van Beinum (IKC De Lente) kondigt, tot teleurstelling van de aanwezigen, haar vertrek aan (per 1 aug. a.s.). Het aantal kinderen op school blijft min of meer stabiel rond de 60 à 70. De overgang naar een Integraal Kind Centrum (IKC) is succesvol gebleken. Adriënne heeft met plezier 8 jaar in Abbenes gewerkt en heeft nu binnen dezelfde organisatie een baan in Hoofddorp. Er wordt door Meerprimair een procedure gestart voor een nieuwe directeur, waarbij doorgaan voor de groei van de school voorop staat. Het leerlingenaantal is, m.n. door het kindcentrum, de laatste jaren stabiel. Het kindcentrum geeft meer sfeer in de school. Hopelijk levert de nieuwbouw in Lisserbroek extra leerlingen op.

 

6.      Ingekomen en uitgaande stukken

Er wordt een overzicht van de ingekomen en uitgaande stukken gegeven.

Er zijn vragen over de nieuwsbrieven van Glasdraad Haarlemmermeer inzake het aanleggen van een glasvezelnetwerk. In eerste instantie werden de bewoners in het buitengebied benaderd, nu ook in de kleine kernen. Marcel Leek: het is een commerciële partij die wordt gefaciliteerd door de gemeente. Er worden twee informatieavonden gehouden in het dorpshuis.

 

7.      Bespreken jaarverslagen

·        De voorzitter leest een kort verslag voor van Maarten den Ouden, vertegenwoordiger namens de dorpsraad Abbenes. Het komt er op neer dat de vertegenwoordigers zeker niet tégen Schiphol zijn, maar men vindt wel dat Schiphol gemaakte afspraken moet nakomen. De overlast van vliegverkeer wordt in Abbenes op dit moment niet als heel ernstig ervaren, maar het is zeker zaak om de vinger aan de pols te houden.

Het bestuur kan geïnteresseerden eventueel in contact brengen met dhr. den Ouden.

·        De Hobbyclub meldt dat de club heel goed draait, met gemiddeld 18 kinderen per avond. De leiding is met één persoon (Judith de Jong) uitgebreid naar vier begeleiders. De kinderen zitten altijd te popelen om te beginnen, volgens Adriaan Philipse.

·        Van de Jeugdraad kon helaas niemand aanwezig zijn, maar het bestuur in de persoon van John van den Berg complimenteert hen met hun werk. Victor Bel heeft na jaren de Jeugdraad verlaten en men is dan ook op zoek naar nieuwe leden, liefst vrouwelijke i.v.m. begeleiding van jeugdige leden. Ondanks dat ze eigenlijk met te weinig mensen zijn, hebben ze toch een paar succesvolle evenementen georganiseerd zoals kinderdisco, Huttenbouw, Sinterklaasfeest en Halloween.

·        Jaarverslag Dorpsraad: activiteiten t.b.v. participatie:

·        Het bestuur heeft diverse informatie bijeenkomsten bijgewoond met betrekking tot de Duinpolderweg, waaronder een overleg tussen gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, dorpsraad Buitenkaag en dorpsraad Lisserbroek, en een vertegenwoordiger namens platform Poelweg.

•            Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd over de nieuwe gebiedsindeling van de Haarlemmermeer, waarin Abbenes is ingedeeld in gebied Haarlemmermeer-Zuidoost.

•            Het bestuur heeft diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en Maatvast gevoerd over het toekomstig beheer van het dorpshuis.

•            Het bestuur heeft de vergaderingen van de piekberging bezocht.

•            Het bestuur heeft bijeenkomsten van het gebiedsteam Haarlemmermeer-Zuid (met Buitenkaag-Kaag en Weteringbrug).

·        Financiën: Theo Hoogkamer geeft een toelichting op de financiële jaarverslagen van de Stichting Dorpsraad Abbenes en Stichting Dorpshuis Abbenes. Voor de St. Dorpsraad is er per saldo een negatief resultaat van € - 4,00. De ene organisatie had wat meer inkomsten, de ander wat minder, St. Dorpshuis en Dorpsraad is afhankelijk van de subsidies van de gemeente.

·        St. Dorpshuis had wat minder inkomsten vanwege het wegvallen van de WK/EK’s, minder zaalhuur beëindiging verenigingen, de HLC en Passage; de gemeentesubsidie was minder dan begroot, dus hier is een negatief resultaat van € 1.847. Dit is ten laste gebracht van de Algemene Reserve.

 

8.      Rondvraag

Sjaan van der Laan: maakt zich zorgen over de kap van oude bomen in de Regstraat en Tonnekamp, die wel 200 jaar oud kunnen worden. Er is een vervangingsbeleid van gekapte bomen. Marcel Leek: er waren problemen met de aannemer, daardoor is er vertraging ontstaan. Nieuwe bomen komen in principe in het groen, niet op het trottoir.

Judith de Jong: Op de Maria Margarethalaan is een rattenplaag geweest. De riolering is inmiddels op privéterrein vervangen maar er moet op gemeenteterrein nog steeds herbestraat worden, waar de riolering is verzakt. Marcel Leek adviseert om een melding te maken via de website. De ratten blijken uit kapotte rioleringen te komen; ze zijn nog niet allemaal vervangen. Ymere werkt eraan. In een ander blok op de MM laan is alle riolering vervangen en is het nu ‘ratvrij’. Ook op de Hoofdweg Westzijde worden ratten gesignaleerd. Dit zou te maken kunnen hebben met het foutief aanbieden van afval.

Henk-Jan Schalk: Wateroverlast in de groenstrook achter Greveling, die is gereorganiseerd. Is de sierkers vruchtdragend i.v.m. ongedierte? Ook is er schade aan de brandgang door wortels, is nog niet herbestraat en de grondslag is te hoog, na een beetje water staat de boel blank. Ook is er geen beplanting tussen huizen Greveling en het voetbalveld, waardoor dit een en al onkruid is. Marcel Leek belooft te komen kijken. Vanaf 1 januari is er een nieuwe aannemer, het pad is toegezegd.

Erica van den Berg: parkeren Greveling

Marcel Leek: beleid is om geen nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen als er binnen 100/150 meter wel ruimte is om te parkeren. Volgens John van den Berg is parkeren op de stoep de oplossing, maar dat is niet toegestaan. Ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten zou in het geding zijn. Marcel Leek komt ook hiernaar kijken. Voorgesteld wordt om de stoep smaller te maken.

Adriënne van Beinum: de kledingbak bij de school wordt verwijderd wegens te veel aanbod, die niet verwerkt kan worden. Er wordt gezocht naar een alternatief.

Arie van Giesbergen: van wie is het stukje doodlopende weg bij het kerkhof? De slootkant is van Rijkswaterstaat, de heg is van de kerk. Het ziet er nogal onverzorgd uit. Met vrijwilligers opknappen?

Henk Weusthof: op de 15 de kwam bericht dat er op de 16 de vergadering is; volgende keer graag eerder.

Henk Weusthof: Er parkeren vrachtwagens op Hoofdweg, kan daar iets aan gedaan worden? Op het Dr. Van Haeringenplantsoen liggen witte tegels, zodat niet geparkeerd kan worden door vrachtwagens of koeriersdiensten. Marcel Leek: de gemeente is geen voorstander van het plaatsen van obstakels, paaltjes e.d.

Het zangkoor heeft gezongen tijdens het jubileum van het 150-jarig bestaan van de kerk en dat is goed bevallen.

Rob Vreeburg vertelt dat enkele bewoners van de Regstraat van een werknemer van verhuurder Ymere hebben vernomen dat alle vrijkomende huurwoningen in Abbenes bij voorrang worden toegewezen aan mensen met grote gezinnen, al dan niet van buitenlandse afkomst en/of met een uitkering. Er is gemaild met Ymere met verzoek geen voorkeursbeleid te hebben, beleid bezichtigingen niet alleen te beperken tot deze groep. Zowel van Ymere als gemeente Haarlemmermeer is geen echte reactie ontvangen, daarna heeft men (Rob Vreeburg) besloten het op social media te plaatsen. Ten gevolge hiervan zijn enkele bewoners een petitie gestart tegen het toewijzingsbeleid van de gemeente/Ymere. Volgens hen trekt de jeugd van Abbenes weg uit het dorp, er is geen nieuwbouw en er komt niet veel vrij, waardoor men bang is het dorpskarakter en -gevoel kwijt te raken.

Het bestuur is op de hoogte en geeft door dat zowel Ymere als de gemeente bereid zijn om uitleg geven.

De vergadering neemt afscheid van gebiedsagent Thijs Stut, met een dankwoord en een bloemetje.

Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

Opbellen
E-mail
Info