Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Notulen openbare vergadering Stichting Dorpsraad Abbenes van 26 januari 2017

Afwezig met berichtgeving: Ria Meuleman, PvdA, HAP, CU-SGP, D66

1.              Opening

De voorzitter Bas van Eerden opent om 20:00 uur de vergadering.

2.              Notulen jaarvergadering Dorpsraad d.d. 23 mei 2016

Naar aanleiding van punt 4 inzake de klachten over hondengeblaf geeft wijkagent Thijs Stut aan dat dit is opgelost. Er zijn geen aanvullingen op de notulen en deze worden vastgesteld.

3.              Mededelingen van het bestuur

Basisschool De Tonne / Integraal Kind Centrum

In augustus is de school van start gegaan als IKC (integraal kind centrum) met de start van de kinderopvang door Bambino. De tussenschoolse opvang wordt gedaan door vrijwilligers en de school is op zoek naar vrijwilligers. Er staat een oproep op de website. Jayne Mackenzie van Meerwaarde geeft aan dat zij kunnen helpen met het zoeken naar vrijwilligers.

Een deel van de school staat nog steeds leeg, en dit is nog steeds onderwerp van gesprek met de gemeente. Dit gaat helaas erg traag, mede door wisseling van personeel. Peter de Waard heeft dit punt genoteerd en zal kijken of een en ander te bespoedigen valt.

Er zijn plannen in de maak om hier iets te organiseren dat ook voor volwassenen toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek. Ook zou Adriënne graag zien dat de Hobbyclub wordt gehouden in de school in plaats van in het dorpshuis.

Een ander idee is om er een afleverpunt voor bezorgdiensten te maken.

Speeltuin Greveling

Door een aantal oorzaken is er te laat begonnen met de aanleg van de speeltuin, waardoor er geen gras meer kon worden ingezaaid omdat het te laat in het seizoen was. Dat betekent dat dit pas in het voorjaar kan gebeuren, waarna er 8 weken niet op het ingezaaide gras kan worden gelopen. Vele bewoners hebben klachten ingediend bij de gemeente en ook de dorpsraad heeft dit punt vele malen onder de aandacht gebracht en alternatieven aangedragen, helaas alles zonder resultaat.

Peter de Waard geeft aan dat het budget beperkt is en de alternatieven te duur. Echter een andere optie is om in plaats van het inzaaien van gras, graszoden te leggen. Dat betekent dat de periode waarop er niet opgelopen mag worden een stuk korter is. Ook dit kan pas worden gedaan wanneer het warm genoeg is voor het gras om te groeien.

Dat betekent dat tot die tijd de ondergrond blijft bestaan uit modder en zand. Een idee om te voorkomen dat het zand de omliggende huizen wordt ingelopen is om de veegmachine die wordt gebruikt voor het MFT te gebruiken om de stoepen te vegen.

Openbaar Vervoer in Abbenes

De nieuwe vervoerder wordt Connexion. Zij gaan bekijken hoe dit vorm wordt gegeven: wat de route wordt, of de grote bussen worden vervangen door kleinere en of alle haltes blijven bestaan. Wellicht dat de haltes bij de A44 en de rotonde gaan verdwijnen.

Afstemming activiteiten 2017

De activiteiten die bekend zijn worden doorgenomen: 3 februari bingo avond voor KWF; 4 maart Playbackshow; 15 maart Heijedag; 11 maart Bazaar; 27 april Koningsdag; 10 juni Rommelmarkt; 1 juli Themafeest, 2 september dorps-BBQ; 28 oktober Halloween; 9 december Kerstmarkt.

De agenda van de activiteiten van De HLC is nog niet bekend, maar wordt ook nog doorgegeven. Alle activiteiten staan op de agenda van de website.

Het bestuur van De HLC gaat in overleg met de Hobbyclub om gecombineerde activiteiten voor de jeugd te organiseren. 

4.              Mededelingen van de dorpsraadleden

 ·      Jayne Mackenzie geeft een overzicht van de medewerkers van Meerwaarde om bekend te maken                           aan  iedereen en om op de website te plaatsen.

·      De HLC is bezig met de bouw van een clubhuis.

·      Erica van den Berg bedankt de dorpsraad namens de OEV voor de giften in het afgelopen evenementenjaar.

5.              Ingekomen en uitgaande stukken 

Een overzicht van de ingekomen en uitgaande stukken wordt gepresenteerd en kort toegelicht.

De gemeente is bezig met een project Herijking Maatschappelijk Vastgoed. In dat kader hebben Jan Pool en Thessa Syderius een gesprek gehad met het db van de dorpsraad. Ook hebben ze de school bezocht en de kantine van de sportvereniging.

De vraag is of in het maatschappelijk vastgoed meer activiteiten kunnen plaats vinden die er nu nog niet zijn of bestaande activiteiten uitgebreid worden. Daarnaast zijn ze op zoek naar mogelijkheden voor combinatie van activiteiten in een locatie, waardoor minder geld aan huisvesting kan worden uitgegeven.

Ze willen ook nog een gesprek met de Jeugdraad, om te bezien of voor alle jongeren voldoende georganiseerd wordt en of er nog zaken missen. 

Ruben Hendriks geeft aan dat op 6 februari door Ymere een informatie avond wordt georganiseerd inzake asbest in de daken van de huizen aan Langerak, Van Voorstlaan, De Regtstraat, Nederveldstraat en Van Tolstraat. 

Er komt een bijzondere boom in Abbenes en de dorpsraad heeft 2 locaties doorgegeven aan de gemeente: het grasveld langs de weg naar de Zilvervloot, waar ook de Alexanderboom staat en het grasveld langs de Dr Heijelaan. 

Een aantal bomen in Abbenes is aangemerkt met verschillende kleuren stippen. Hiermee wordt aangegeven of een boom gesnoeid wordt, gekapt wordt en vervangen door een gelijkwaardige boom, door een andere boom of niet vervangen. 

Peter van der Waard geeft aan dat in het losloopgebied achter de voetbalvelden asbest langzaam naar boven komt en dat dit niet schadelijk is als men het gewoon laat liggen. In een later stadium zal er nog een opruimactie gehouden worden.

6.              Rondvraag

Tanja van der Maden vraagt of er niet meer gecontroleerd kan worden op de overlast door hondenpoep. Het is bekend dat de overlast groot is, maar dat het moeilijk handhaven is. Bas van Eerden heeft dit besproken met Jules van Kerkhoven, teamleider handhaving. Het advies is om te blijven melden.

John van den Berg geeft aan dat de banden van het MFT waren losgeraakt van het asfalt. Dit is inmiddels gerepareerd. Een aantal bandjes zijn verzakt en daar wordt nog beton op gestort om te verhogen.

Het was de bedoeling om hier in de afgelopen vorstperiode te schaatsen. Helaas is het ijs voortijdig vernield. Het was blijkbaar niet duidelijk dat de schaatsbaan in opbouw was. De volgende keer zal dit duidelijk worden aangegeven door het MFT af te zetten.

 

Om 21.23 uur sluit de voorzitter de vergadering af en nodigt iedereen uit voor een drankje.
  

Opbellen
E-mail
Info