Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Schoolkinderen Abbenes werden getrakteerd in verband met het huwelijk van de dochter landeigenaar!  (met dank aan Ton Zekveld)

Aanleiding

Hoewel schoolfeesten op Abbenes niet zeldzaam zijn, zoo was het feest op 18 september 1880 toch iets buitengewoons en een ongedacht buitenkansje! De heer A.L. Dyserinck, te Haarlem, (redactie: A.L.  Dyserinck was directeur firma Dyserinck Zoonen –oliehandel met eigen zeilschepen-, gemeenteraadslid Haarlem , provincieraadslid Noord-Holland, maakte deel uit van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente Haarlem en was regent van het Weeshuis der Doopsgezinden, president Kamer van Koophandel; er is in Haarlem zelfs een straat naar hem vernoemd.)  was zoo vriendelijk de kinderen op die dag te onthalen wegens het huwelijk van zijn dochter Antonia Maria met den heer Willem August Hippolite Köster, van Mannheim, (redactie: ook geen kleine jongen, van beroep bankier, konsul, 1854-1902) dat op den 23sten dezer gesloten zou worden. Reeds vroeg in den morgen wapperde de vaderlandsche driekleur van bouwhoeven en arbeiderswoningen, van den Leeghwater en het schoolgebouw, want het plan bestond, dat bij goed weder Bruid en Bruidegom Abbenes zouden bezoeken.

Bezoek van het bruidspaar

Werkelijk heeft dit plaats gehad, ondanks het niet al te vriendelijke weder. Na een kort bezoek aan den Leeghwater ging Bruid en Bruidegom, omstreeks één uur, met een talrijk gevolg door de sierlijke eerepoort, die heenleidde naar een der bouwhoeven van den heer Dyserinck. Behalve het vele groen en de fraaije bloemen der eerepoort, trok ook het onderstaande vers de aandacht:

Vervolgens kwam het aanzienlijk gezelschap de school binnen. Twee aardige meisjes strooiden voor de voeten van de Bruid en Bruidegom een rijkdom van bloemen, terwijl anderen, ook aan de wederzijdsche ouders, netgeschreven kransjes overreikten, met den volgenden heilwensch:

 Deze versjes, tweestemming gezongen, op de wijze van: “Groen takje dat uit de aarde spruit” van Dr. Heije, schenen allen aangenaam te zijn. Nog een ander liedje volgde, waarop de heer Dyserinck zijn dank betuigde met woord en daad en allen op de minzaamste wijze afscheid namen.

Dankbaarheid

Deze dag zal voorzeker in de herinnering van Abbenes bewaard blijven als een gezegende dag, want niet alleen werd uit naam van den heer Dyserinck aan elk der beide meisjes, welk zoo netjes den heilwensch geschreven hadden, een cadeautje toegezegd ter waarde van 5 gulden, maar ook de vader van den Bruidegom, de oude heer Köster, schonk eene gift van 20 gulden ten behoeve van de Leesinrichtinggen te Abbenes.

Intussen gingen de kinderen voort met feest te vieren en de noodige chocolade en krentenbrood te gebruiken. Menig liedje werd nog aangeheven, waarbij de aanleggers van het feest niet vergeten werden.

Heeft de heer Dyserinck zijnen dank aan allen gebragt, die hem en de zijnen op den 18den September te Abbenes zulk eene aangename ontvangst hadden bereid, niet minder is wederkeerig de dank van Abbenes voor al het ontvangene goede! Moge de heer Dyserinck nog jaren lang voor velen het voorbeeld blijven van oud-Hollandsche degelijkheid en gulhartigheid, en zijn geluk vermeerderd zien door het geluk zijner kinderen, die wij nogmaals alle heil toewenschen!

 P. Boekel

 (*) Bij het zingen dezer regels werd aan Bruid en Bruidegom een sierlijke krans aangeboden van korenaren, op Abbenes gegroeid.

  


Opbellen
E-mail
Info